Đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa các di tích thời đại Đồng thau Bắc Việt Nam mới phát hiện và nghiên cứu từ năm 1998 đến năm 2008

09/11/2011

Đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa các di tích thời đại Đồng thau Bắc Việt Nam mới phát hiện và nghiên cứu từ năm 1998 đến năm 2008 Ngày 6 tháng 11 năm 2011, tại Viện Khảo cổ học, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Nguyễn Giang Hải làm chủ nhiệm, Viện Khảo cổ học là cơ quan chủ trì thực hiện.

 Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Văn hóa, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Lịch sử Việt Nam. Hội đồng do PGS.TS. Trần Đức Cường làm chủ tịch.

Đề tài có mã số CT09-10-03 thuộc Chương trình khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu đánh giá giá trị lịch sử- văn hóa hệ thống di tích khảo cổ học Bắc Việt Nam mới phát hiện từ năm 1998 đến 2008” do Viện Khảo cổ học chủ trì thực hiện.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm:

- Hệ thống toàn bộ tư liệu khảo cổ thời đại Đồng thau Bắc Việt Nam 10 năm qua (thông qua những phát hiện, khai quật, nghiên cứu như luận văn thạc sĩ, tiến sĩ, các bài tạp chí, ấn phẩm… đã công bố liên quan đến nội dung nghiên cứu của đề tài). Trên cơ sở tiêu chuẩn khoa học hiện nay, xây dựng một phông dữ kiện để tiện tra cứu trên máy tính về tất cả các di tích, di vật thuộc giai đoạn thời đại Đồng thau Bắc Việt Nam. Toàn bộ số tư liệu đó sẽ được xử lý trên cùng một góc độ đánh giá công bằng, chính xác về giá trị, chất lượng, tính chất… góp phần vào việc quy hoạch đồng bộ văn hóa – lịch sử để có định hướng phát huy giá trị văn hóa đó trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Nghiên cứu tổng hợp lại các kết quả đã có, nhằm khẳng định giá trị của các di tích, các văn hóa khảo cổ và những đóng góp quan trọng của nó trong quá trình hình thành quốc gia Việt cổ đại; Đưa ra những đánh giá, phân tích về thực trạng kinh tế - xã hội, vị trí của các ngành nghề, vai trò của nông nghiệp cổ đại trong giai đoạn Đồng thau Bắc Việt Nam; Khẳng định những đóng góp mới của đề tài vào việc phục dựng lại lịch sử văn hóa và văn minh Việt Nam; Nhằm đưa các kết quả nghiên cứu này vào quảng bá hình ảnh Việt Nam trên trường quốc tế và tham gia vào giáo dục, phát triển du lịch hướng về cội nguồn.

Sau khi nghe các phản biện và ủy viên Hội đồng nhận xét, phân tích, đánh giá, Hội đồng đã bỏ phiếu kín với kết quả nhất trí cao, 7/7 phiếu xuất sắc. Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ được chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng, in và ra mắt bạn đọc trong thời gian tới.

 

Nguyễn Thu Hà


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: