Một số vấn đề cơ bản về trẻ em Việt Nam

07/11/2011

Một số vấn đề cơ bản về trẻ em Việt Nam Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do ThS. Đặng Bích Thủy làm chủ nhiệm, Viện Gia đình và Giới là cơ quan thực hiện, được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu xếp loại khá.

Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Hội đồng do GS.TS. Đỗ Hoài Nam làm Chủ tịch.

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm chỉ ra những vấn đề xã hội mang tính gay gắt mà trẻ em đang phải đối mặt và lý giải, phân tích bối cảnh, nguyên nhân của vấn đề từ góc độ chính sách đến nhận thức và hành động xã hội; dự báo xu hướng, đề xuất giải pháp cho giai đoạn 2010-2020 nhằm góp phần hạn chế và giải quyết các vấn đề của trẻ em.

Cụ thể, đề tài đã tiến hành:

Tìm hiểu hệ thống pháp luật và chính sách của Việt Nam những năm qua về những vấn đề chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em. Tìm hiểu thực trạng việc tiếp cận các cơ hội phát triển của trẻ em trong các lĩnh vực y tế, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong những năm gần đây, chỉ ra những vấn đề mang tính thách thức, nguyên nhân và các yếu tố tác động.

Tìm hiểu sự tác động của các chính sách liên quan đến trẻ em, chỉ ra khoảng trống giữa chính sách và việc thực hiện các vấn đề liên quan đến trẻ em trong thực tiễn và rút ra bài học kinh nghiệm.

Dự báo xu hướng về các vấn đề liên quan đến trẻ em giai đoạn tới (2010-2020) và đề xuất các quan điểm, giải pháp cho các vấn đề mà trẻ em đang phải đối mặt.

Nội dung nghiên cứu được trình bày trong 4 phần. Phần 1: Một số quan điểm và lý luận trong nghiên cứu những vấn đề về trẻ em. Phần 2: Bối cảnh và chính sách về bảo vệ - chăm sóc trẻ em ở Việt Nam. Phần 3: Những vấn đề cơ bản về trẻ em Việt Nam – thực trạng và nguyên nhân. Phần 4: Quan điểm và giải pháp chủ yếu cho những vấn đề về trẻ em.

Nội dung của đề tài sẽ được chỉnh sửa theo ý kiến đóng góp của Hội đồng, in thành sách và ra mắt bạn đọc trong thời gian tới.

 

Nguyễn Thu Hà


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: