Một số vấn đề cơ bản về văn hóa môi trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020

02/11/2011

Một số vấn đề cơ bản về văn hóa môi trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam giai đoạn 2011-2020 Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS. Vũ Quế Hương làm chủ nhiệm, Viện Nghiên cứu Môi trường và Phát triển bền vững là cơ quan chủ trì thực hiện được Viện Khoa học xã hội Việt Nam nghiệm thu ngày 31 tháng 10 năm 2011.

Hội đồng nghiệm thu gồm các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu chuyên ngành của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đại học Khoa học Tự nhiên. Hội đồng do GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng làm chủ tịch.

Đề tài đã nhận dạng một số vấn đề bức xúc về văn hóa môi trường ở Việt Nam hiện nay, phát hiện nguyên nhân và từ đó đề xuất các kiến nghị và giải pháp góp phần xây dựng văn hóa môi trường nhằm thực hiện mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể của đề tài là xây dựng lý thuyết, phương pháp luận nghiên cứu về văn hóa môi trường. Phân tích những yếu tố cơ bản góp phần vào sự hình thành văn hóa môi trường ở Việt Nam hiện nay. Nêu thực trạng một số vấn đề cơ bản về văn hóa môi trường ở Việt Nam trong 10 năm gần đây; Phát hiện các nguyên nhân của tình trạng này. Đề xuất một số kiến nghị, chính sách và các giải pháp nhằm tăng cường bảo vệ môi trường và thúc đẩy chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam.

Nội dung nghiên cứu của đề tài được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận và thực  tiễn về văn hóa môi trường và phát triển bền vững. Chương 2: Một số vấn đề cơ bản về văn hóa môi trường của Việt Nam hiện nay. Chương 3: Định hướng về các giải pháp xây dựng văn hóa môi trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của các phản biện và thành viên Hội đồng, Hội đồng đã bỏ phiếu kín với kết quả 3/6 phiếu xuất sắc. Nội dung nghiên cứu của đề tài sẽ được chỉnh sửa theo ý kiến của Hội đồng, in và ra mắt bạn đọc trong thời gian tới.

 

Nguyễn Thu Hà


nguyenvu


Các tin đã đưa ngày: